Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.

O ZARIADENÍ

2 % z dane

„Nemôžeme pomôcť každému, ale každý môže pomôcť niekomu.“

                                                                                                        /Ronald Regan/

Milí zamestnanci, živnostníci a predstavitelia firiem.

Venujte nám Vaše 2 % z dane a prispejte k vylepšeniu podmienok pri starostlivosti o starých a chorých spoluobčanov, ktorí sú odkázaní na pomoc a opateru.

Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n. o.

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb – Charitný dom Alžbetinum

ul. Farská 236, 013 03 Varín.

Tlačivo a bližšie informácie dostanete priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na webovej stránke obce Varín v časti združenia a kluby.

Ďakujeme!


 

logo.png

Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n. o.

Farská 236, 013 03 Varín

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Charitný dom Alžbetinum

      Zariadenie opatrovateľskej služby Varín je nezisková organizácia zriadená obcou Varín na základe zakladacej listiny zo dňa 25. 8. 2005 podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, za účelom poskytovania sociálnych služieb pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov. Je zapísaná v registri na Krajskom úrade v Žiline pod č. OVVS/NO – 23/05 dňa 12. 9. 2005 a taktiež v registri poskytovateľov sociálnych služieb na Žilinskom samosprávnom kraji, odbore sociálnych vecí ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb.

Orgány neziskovej organizácie:

 1. Riaditeľ – Ľubor Panáček
 2. Správna rada – 5 členov
 3. Dozorná rada – 5 členov

 

POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

      Od 1. 11. 2006 sa poskytujú sociálne služby v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Charitný dom Alžbetinum so sídlom Farská 236, 013 03 Varín. Zariadenie má kapacitu 24 lôžok a poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zariadenie pre seniorov – poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 Domov sociálnych služieb – poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 tohto zákona.

      V zariadení poskytujeme odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti. Prijímatelia sociálnej služby sú v zariadení ubytovaní v jednoposteľových, dvojposteľových a trojposteľových izbách. Budova je vybavená výťahom a celkový prístup do budovy je bezbariérový. V zariadení poskytujeme prijímateľom sociálnej služby celodenné stravovanie.

 

PODMIENKY PRIJATIA

      Poskytovanie sociálnych služieb a postup pri umiestňovaní do zariadenia sociálnych služieb je v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN Obce Varín č.4/2014 a dodatku č. 6/2016 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobe určenia úhrady a platenie úhrady a v znení neskorších dodatkov.

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

      Žiadosti a tlačivá potrebné na umiestnenie do zariadenia a bližšie informácie budú poskytnuté priamo v zariadení.

 

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY

v zmysle  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

Podanie Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

      Fyzická osoba v mieste svojho trvalého bydliska  podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný obecný/mestský úrad spolu s prílohami – lekársky nález  vypísaný zmluvným lekárom a kópie lekárskych nálezov zo zdravotnej dokumentácie, nie však staršie ako 6 mesiacov. Po zaregistrovaní predmetnej žiadosti na príslušnej obci/meste sa začína konanie vo veci posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

Zdravotná posudková činnosť je:

 • hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien jej zdravotného stavu.

Zdravotnú posudkovú činnosť vykonáva posudzujúci zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na základe zmluvy s obcou.

Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník posudok, ktorý obsahuje:

 • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

 

Sociálna posudková činnosť je posudzovanie:

 • individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
 • rodinného prostredia fyzickej osoby,
 • prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti,
 • odkázanosti fyzickej osoby na  pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch  podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 zákona. 

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a  predpokladaný rozsah hodín  v rámci určeného rozpätia.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

 • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia,
 • návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím  na potreby a návrhy žiadateľa,
 • určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

 

      Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu ukončené. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu sa prikladá k žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Podanie Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

      Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby si môžu žiadatelia vyzdvihnúť priamo v sídle Zariadenia opatrovateľskej služby Varín n. o.,  Farská 326,  kde budú  každému poskytnuté potrebné informácie o možnosti poskytovania sociálnej služby, prípadne informácie o postupe pri podávaní žiadosti do iných zariadení sociálnych služieb. Písomnú žiadosť spolu s uvedenými prílohami  je potrebné  doručiť  opätovne do sídla zariadenia. Po zaevidovaní žiadosti bude žiadateľ zapísaný do registra žiadosti o poskytovanie sociálnej služby.

 

 

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY V ROKU 2018

v zmysle § 72 ods. 5 zákona NR SR  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Počet prijímateľov sociálnych služieb k 31. 12. 2018:

 1. Domov sociálnych služieb – 13  prijímateľov
 2. Zariadenie pre seniorov – 11  prijímateľov

 

Ekonomicky oprávnené náklady

za  rozpočtový rok. 2018

(celkové) v €

 

Ekonomicky oprávnené náklady

na jedného prijímateľa sociálnej služby na

mesiac v €

 

248 658,93

 

 

863,40

 

 

KONTAKTY, ADRESA

Zariadenie opatrovateľskej služby Varín, n.o.

Farská 236

013 03 Varín

Telefón/Fax : 0415692004

Mobil: 0911 476 282

Riaditeľka: Mgr. Zuzana Hodoňová

 

FOTOGALÉRIA

budova.pngfoto1.pngfoto2.png foto3.png foto4.png foto5.png foto6.png foto7.png foto8.png foto9.png foto10.png foto11.png foto12.png 

 


 

DOKUMENTY

vyhlasenie_2019.pdf(690.3 kB)vyhlasenie_2019.pdf
ÚvodÚvodná stránka