Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čo je miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok”)?

Poplatok je podľa § 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov daňou, ktorú obec vyrubí rozhodnutím. Vybraný (zaplatený) poplatok  použije na úhradu nákladov na zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov:

podľa § 77 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov poplatok sa platí za:

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,

c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.


 
Zber a odvoz K. O. - Harmonogram na rok 2019

 
Nakladanie s KO – manuál pre pôvodcov odpadov v obci Varín

 
Organizácia zodpovednosti výrobcov a obec - povinnosti

 
Trieďme s NATUR-PACK plagát

 
POH Mikroregiónu Terchovská dolina (2011-2015)

 
ÚvodÚvodná stránka