Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Tlačivá

Poplatky

Tlačivo na splnenie oznamovacej povinnosti - vznik povinnosti platiť poplatok (poplatková povinnosť) na území obce Varín

Tlačivo na splnenie oznamovacej povinnosti - zánik povinnosti platiť poplatok (zánik poplatkovej povinnosti) na území obce Varín

Tlačivo na splnenie oznamovacej povinnosti - oznámenie zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku

Oznámenie údajov potrebných na určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Dane

Daň za užívanie verejného priestranstva

Strata známky

Hlásenie o počte prenocovaní

Registračný list k dani za ubytovanie

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Dohoda o určení zástupcu

Prehlásenie - úľava

Priznanie k miestnym daniam na rok 2015
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Potvrdenie o podaní daňového priznania 2015
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Poučenie na vyplnenie priznania na rok 2015
Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Ostatné

Oznámenie o umiestnení sídla firmy na území obce Varín

Oznámenie o zriadení prevádzkarne v obci Varín

Žiadosť o vydanie rozhodnutia k prevádzkovému času

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o povolenie rozkopávky


Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Varín

Žiadosť o veku stavby a pridelení súpisného čísla na stavbu

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

Byty

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Dotazník k žiadosti o pridelenie bytu

Potvrdenie - daňový úrad

Potvrdenie - miestne dane

Potvrdenie o príjme - zamestnávateľ

Dotácia z rozpočtu obce

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Varín

Splnomocnenie na vybavovanie dotácie

Vyúčtovanie dotácie

Sociálna oblasť

Stavebný úrad

Cintorín

Žiadosť o nájom hrobového miesta

Oznámenie o práci na pohrebisku

Oznámenie o uložení telesných pozostatkov

ÚvodÚvodná stránka