Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
VarínHľadať
 
 

Tlačivá

Poplatky

Tlačivo na splnenie oznamovacej povinnosti - vznik povinnosti platiť poplatok (poplatková povinnosť) na území obce Varín

 
Tlačivo na splnenie oznamovacej povinnosti - zánik povinnosti platiť poplatok (zánik poplatkovej povinnosti) na území obce Varín

 
Tlačivo na splnenie oznamovacej povinnosti - oznámenie zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku

 
Oznámenie údajov potrebných na určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

 

Dane

Daň za užívanie verejného priestranstva

 
Strata známky

 
Hlásenie o počte prenocovaní

 
Registračný list k dani za ubytovanie

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 
Dohoda o určení zástupcu

 
Prehlásenie - úľava

 
Priznanie k miestnym daniam na rok 2015
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 
Potvrdenie o podaní daňového priznania 2015
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 
Poučenie na vyplnenie priznania na rok 2015
Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 

Ostatné

Oznámenie o umiestnení sídla firmy na území obce Varín

 
Oznámenie o zriadení prevádzkarne v obci Varín

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia k prevádzkovému času

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

 
Žiadosť o povolenie rozkopávky

 

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Varín

 
Žiadosť o veku stavby a pridelení súpisného čísla na stavbu

 
Žiadosť o určenie súpisného čísla

 
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

 

Byty

Dotazník k žiadosti o pridelenie bytu

 
Potvrdenie - daňový úrad

 
Potvrdenie - miestne dane

 
Potvrdenie o príjme - zamestnávateľ

 
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

 

Dotácia z rozpočtu obce

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Obce Varín

 
Splnomocnenie na vybavovanie dotácie

 
Vyúčtovanie dotácie

 

Sociálna oblasť

Stavebný úrad


 

Cintorín

Žiadosť o nájom hrobového miesta

 
Oznámenie o práci na pohrebisku

 
Oznámenie o uložení telesných pozostatkov

 
ÚvodÚvodná stránka