Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Projekty

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Varín

                       

Informácia o podporenom projekte

Obec Varín získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Varín“, ktorý bol podporený z Operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os: 2 - Energetika, Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, výzva č. KaHR-22VS-1501.

Miesto realizácie projektu: Obec Varín

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia použitím moderných technológií s dôrazom na úsporu elektrickej energie a zvýšenie činnosti osvetľovacej sústavy.

Špecifické ciele projektu:

  •  Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce s dôrazom na dodržanie noriem STN.
  •  Dosiahnutie maximálnej úspory elektrickej energie spotrebovanej pri prevádzke systému verejného osvetlenia.

Po ukončení projektu budú naplnené tieto ukazovatele:

  • Počet vymenených svietidiel: 440 (počet)
  • Úspora energie : 141,45 (GJ/rok)

Časový harmonogram:

Dátum začatia realizácie: 07/2015

Dátum ukončenia realizácie: 12/2015

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu: 255 281,47 Eur

Výška poskytnutého NFP (95% oprávnených výdavkov): 242 517,40 Eur

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte projektovú manažérku: Mgr. Martina Hajiková, MP Profit s.r.o., martina.hajikova@mpprofit.sk

Tento projekt je realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

Ministerstvo hospodárstva SR

www.economy.gov.sk

Investícia do vašej budúcnosti


 

Zberný dvor Varín

Operačný program Kvalita životného prostredia.jpg         logo-eu.png

Názov projektu: Zberný dvor Varín

Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód projektu: 310011B502

Zmluvná výška NFP: 478 857,30 EUR

Termín realizácie aktivít projektu: 2017 - 2018

Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk


 

 

Rozšírenie kapacít Materskej školy v obci Varín

1.png                                   2.png

 

Názov projektu: Rozšírenie kapacít Materskej školy v obci Varín

Cieľ projektu: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód projektu: 302021H281

Zmluvná výška NFP: 465 405,00 EUR

Termín realizácie aktivít projektu: 1/2018 – 12/2018

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kapacity a zlepšenie predprimárneho vzdelania Materskej školy v obci Varín zo súčasných kapacity 137 detí na 159 detí.

Projekt s názvom Rozšírenie kapacít Materskej školy v obci Varín  sleduje realizáciu:

Hlavných aktivít a to:

  1. Stavebné práce – rozšírenie kapacity existujúceho objektu materskej školy prístavbou a rekonštrukciou – Aktivita B
  2. Materiálno-technické vybavenie – obstaranie interiérového vybavenia a informačno komunikačných technológii – Aktivita E

 

Podporných aktivít a to:

Informovanosť a komunikácia a riadenie projektu 

 

Merateľné ukazovatele sú :

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl(159)

Počet podporených materských škôl(1)

Počet renovovaných verejných budov(1)

Podlahová plocha renovovaných verejných budov(1151,88 m2)

Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením(1)

 

Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.irop.sk

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka