Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

PHaSR

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len "PHSR") je strednodobý dokument pre podrobné riešenie otázok rozvoja obce v hospodárskej a sociálnej oblasti.

Slúži ako podporný dokument pre stanovenie priorít a opatrení rozvoja obce, regiónu na nasledujúcich niekoľko (spravidla 7-10) rokov.

Je spracovaný na základe legislatívneho rámca stanoveného zákonom č. 351/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 503/2001 o podpore regionálneho rozvoja a ktorý stanovuje “vypracovávať, schvaľovať, riadiť a pravidelne vyhodnocovať plnenie programu rozvoja obce, či inej územnej jednotky“. Obsahuje analýzu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja a ciele prvoradých potrieb v tejto oblasti.

PHSR obce Varín sa delí na tri základné časti:

  • Analytická časť (fyzickogeografická a humánnogeografická analýza, analýzy SWOT)
  • Strategická časť (formulovanie vízie a strategických cieľov rozvoja obce)
  • Implementačná časť (akčný plán s časovým harmonogramom a návrhom finančného a organizačného zabezpečenia)

Pre poznanie územia, pre ktoré sa Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) vypracováva, je nevyhnutné poznať užšie a aj širšie vzťahy územia s jednotlivými zložkami krajinnej a humánnej sféry a pochopiť zákonitostí ich rozšírenia. PHSR tak podáva základné charakteristiky týchto zložiek, na druhej strane sa však ich charakteristika nezužuje len na opis, ale v zmysle systémového prístupu je diferenciácia kvality jednotlivých zložiek v priestore a čase vysvetľovaná na základe väzieb s ostatnými zložkami krajiny.

Po analytickej časti nasleduje tzv. strategická (plánovacia) časť, ktorej podstata spočíva v regionálnom rozvoji (rozvoji územia), čiže popise procesu orientovaného na dosiahnutie určitého cieľa, ktorý závisí od hodnotových predstáv v priestore a čase. Jednou z najdôležitejších kapitol je SWOT analýza, ktorá sa následne využíva pri vypracovávaní rozvojových stratégií a špecifikácii rozvojových cieľov regionálneho rozvoja ako súčasti strategického plánovania a pri rozhodovacom procese. Princípom je jednoduchá, výstižná, vyčerpávajúca a objektívna charakteristika silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození ďalšieho rozvoja. Potom nasleduje vypracovanie konkrétnych rozvojových stratégií územia, pri ktorých sa vychádza z rôznych analytických a koncepčných štúdií a dokumentov obsiahnutých v záverečných kapitolách.

Rozvoj regiónov predstavuje dynamicky sa vyvíjajúci proces, ktorý so sebou prináša nevyhnutnosť riešenia viacerých závažných problémov. Regionálna a štrukturálna politika ponúkajú nielen návody, ale aj možnosti riešenia týchto problémov. Úspešnosť a efektivita však závisí od schopnosti implementácie jednotlivých nástrojov v podmienkach konkrétnych regiónov. To však predstavuje zložitý a neustále sa meniaci proces, ktorý si v prvom rade vyžaduje vysokú informovanosť obyvateľstva a schopnosť aktívne sa zapojiť do procesu implementácie rozvojových prvkov.


 
PHSR Varín.pdf(989.8 kB)PHSR Varín.pdf
Prílohy k PHSR.pdf(606.1 kB)Prílohy k PHSR.pdf
akčný plán.pdf(162.6 kB)akčný plán.pdf
ÚvodÚvodná stránka