Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Komisie pri OZ

Sociálna komisia

Úlohy sociálnej komisie:

 1. spracúva a predkladá stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja obce v oblasti sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby na území obce,
 2. vyjadruje sa a vypracúva stanoviská k návrhom všeobecne záväzných nariadení obce v oblasti sociálnych vecí a opatrovateľskej služby, spolupodieľa sa na príprave týchto všeobecne záväzných nariadení obce,
 3. vyjadruje sa k návrhu rozpočtu na zabezpečenie úloh obce v oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb,
 4. vypracúva a predkladá bytovej komisii podklady potrebné pri posudzovaní žiadostí o pridelenie sociálneho bytu, ktoré sa týkajú sociálnej situácie žiadateľa o byt a jeho rodiny,
 5. z hľadiska prevencie sociálno-patologických javov sleduje sociálnu situáciu u osamelých, starých a chorých občanov, v rodinách s deťmi a u sociálne neprispôsobivých občanov,
 6. v prípade potreby intervencie spolupracuje s príslušnými školskými, zdravotníckymi, štátnymi a neštátnymi inštitúciami a podieľa sa na riešení nepriaznivej sociálnej situácie občanov,
 7. spolupracuje so záujmovými združeniami obyvateľov obce, organizáciami a nadáciami orientujúcimi sa na sociálnu a charitatívnu činnosť,
 8. posudzuje žiadosti o jednorazovú sociálnu dávku poskytovanú obcou v zmysle zákona  č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a mimoriadnej dávky na pomoc obyvateľovi mesta v zmysle § 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 9. predkladá OZ podnety a návrhy na riešenie problémov v oblasti svojej pôsobnosti,
 10. v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ,
 11. plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.

 

Členovia sociálnej komisie:

 1. Mgr. Lenka Milova – predsedníčka
 2. Ľubomír Sečkár
 3. Mgr. Lenka Janíkova
 4. Bc. Mária Chovancová
 5. Ľudmila Porubčanská st.
 6. MUDr. Katarína Murajdová
 7. Bc. Zuzana Hodoňová

 

 


 

Stavebná komisia

Úlohy stavebnej komisie:

 1. spracúva a predkladá stanoviská k návrhom na riešenie bytovej výstavby obce,
 2. vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa územno-plánovacej a stavebnej činnosti obce, ako aj k záležitostiam ochrany kultúrnych pamiatok v obci,
 3. predkladá stanoviská k návrhom na zmeny a doplnky územného plánu, k návrhom územného plánu zón obce, k zabezpečovaným územno-plánovacím podkladom,
 4. spracúva a predkladá stanoviská ku koncepciám rozvoja obce, k investičným zámerom na území obce,
 5. vyjadruje sa k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a správy nehnuteľností, ktoré sú v majetku obce,
 6. zaujíma stanoviská k návrhom dohôd a zmlúv, predmetom ktorých je nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a hnuteľného a nehnuteľného majetku zvereného do správy,
 7. vyjadruje sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných systémov, k návrhu prípravy a realizácie dopravných stavieb na území obce,
 8. prerokováva a vyjadruje sa k návrhu čerpania rozpočtu obce v danej oblasti,
 9. v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ,
 10. plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.

 

Členovia stavebnej komisie:

 1. Ing. Ján Bugáň – predseda
 2. Marek Tabaček
 3. Peter Maťko
 4. Ing. Jozef Kabatier
 5. Ing. Tomáš Strásky
 6. Ing. Vladimír Zimen

 

Finančná komisia

Úlohy finančnej komisie:

 1. prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce,
 2. prerokováva a vyjadruje sa k návrhu a zmenám rozpočtu obce, vrátane rozpočtových organizácií na príslušný rok,
 3. prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce,
 4. prerokováva a vyjadruje sa k použitiu mimo rozpočtových peňažných fondov a prebytku rozpočtového hospodárstva,
 5. prerokováva a vyjadruje sa k poskytnutiu alebo prijatiu úverov alebo pôžičiek,
 6. prerokováva a vyjadruje sa k hospodáreniu a nakladaniu s majetkom obce,
 7. prerokováva a vyjadruje sa k prevodom a nákupom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, jeho prenájmu, vkladu majetku obce do obchodných spoločností, kontroluje jeho využívanie a navrhuje opatrenia,
 8. odporúča OZ schváliť alebo neschváliť majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 9. vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom obce, resp. iným dokumentom majúcim dopad na rozpočet obce,
 10. vyjadruje sa k riešeniu problematiky vysporiadania pohľadávok obce vymáhaním, odpustením alebo predajom,
 11. posudzuje žiadosti občanov alebo organizácií na čerpanie dotácii a grantov z rozpočtu obce,
 12. prerokováva a vyjadruje sa k návrhu na úpravu výšky daní, poplatkov a cien za poskytované služby,
 13. predkladá návrh na odmeňovanie poslancov a členov komisií OZ,
 14. v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ,
 15. plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.

 

Členovia finančnej komisie:

 1. Martin Lopušan – predseda
 2. Mgr. Mariana Bohačiaková
 3. Ing. Andrea Rosenbergová
 4. Iveta Michálková
 5. Mário Kubík

 

Bytová komisia

Úlohy bytovej komisie:

 1. vypracováva stanoviská k žiadostiam občanov a podnikateľov, ktoré sa týkajú prenájmu bytových aj nebytových priestorov, posudzuje žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv a žiadosti o výmenu bytov vo vlastníctve obce,
 2. prerokováva návrhy v oblasti nájomných zmlúv (výška nájomného a jeho úprava, trvanie nájmu a pod.),
 3. stanovuje kritéria, na základe ktorých vyhodnocuje a navrhuje starostovi obce vhodných žiadateľov o pridelenie sociálneho bytu do nájmu,
 4. sleduje problematiku bývania v obci a iniciatívne predkladá starostovi obce, obecnej rade a OZ návrhy na jej riešenie,
 5. zaoberá sa sťažnosťami občanov, ktoré sa týkajú problematiky bývania a prijíma k nim stanovisko,
 6. navrhuje opatrenia na odstraňovanie nedostatkov v oblasti úhrady nájomného,
 7. v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ,
 8. plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.

 

Členovia bytovej komisie:

 1. Ľubomír Sečkár – predseda
 2. Mgr. Lenka Milová
 3. Mgr. Jana Jakubčíková
 4. Igor Cvacho
 5. Ing. Tomáš Strásky
 6. Ing. Mariana Beniačová
 7. Miroslav Williger

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie

Úlohy komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie:

 1. prijíma písomné oznámenia od starostu obce podľa čl. 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
 2. v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie
 3. podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa Zákona NR SR č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
 4. predkladá OZ návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 5. skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 6. udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov starostovi obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
 7. kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení ústavného zákona a predkladanie návrhov OZ.

 

Členovia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie:

 1. Mgr. Lenka Janíková – predsedníčka
 2. Mgr. Mariana Bohačiaková
 3. Igor Cvacho
 4. Mgr. Lenka Milová
 5. Peter Zimen

 

Komisia školstva a mládeže

Úlohy komisie školstva a mládeže:

 1. spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja a investičných akcií v oblasti školstva a práce s mládežou,
 2. spracúva a predkladá stanoviská k finančných príspevkom poskytovaných obcou na výchovno-vzdelávacie školské aktivity, projekty a aktivity podporujúce zapojenie mládeže do života a rozvoja obce,
 3. vyjadruje sa a vypracúva stanoviská k návrhom všeobecne záväzných nariadení obce v oblasti školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Varín, spolupodieľa sa na príprave týchto všeobecne záväzných nariadení obce,
 4. vo svojej práci spolupracuje s Radou školy a s organizáciami a inštitúciami, ktorých činnosť je zameraná na školstvo,
 5. predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovnovzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo školských zariadeniach,
 6. spolupracuje s riaditeľom ZŠ a MŠ pri riešení otázok činnosti škôl a školských zariadení,
 7. pomáha v súčinnosti s mládežníckymi organizáciami rozvíjať a zdokonaľovať mimoškolskú činnosť detí a mládeže,
 8. predkladá OZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti,
 9. v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ,
 10. plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.

 

Členovia komisie školstva a mládeže:

 1. Mgr. Mariana Bohačiaková – predsedníčka
 2. Bc. Adriána Šťastná
 3. Bc. Mária Melišová
 4. Ingrid Štefániková
 5. Bc. Andrea Prekopová
 6. Ing. Zuzana Bukovinská
 7. Mgr. Mária Rafajdusová

 

Komisia kultúry a športu

Úlohy komisie kultúry a športu:

 1. spracúva a predkladá stanoviská ku všetkým dôležitým aktivitám a zámerom obce v oblasti kultúry a športu,
 2. spracúva a predkladá stanoviská k návrhom investičných zámerov na podporu rozvoja kultúry a športu,
 3. spracúva a predkladá stanoviská k finančným príspevkom poskytovaných obcou na zámery a projekty podporujúce najmä kultúrnu a športovú činnosť,
 4. kontroluje tvorbu a náplň obecnej kroniky,
 5. napomáha pri organizovaní kultúrno-spoločenských a športových podujatí v obci,
 6. spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami a športovými klubmi,
 7. je poradným orgánom OZ, ktorý plní úlohy v oblasti označovania ulíc a iných verejných priestranstiev, pričom postupuje v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 8. navrhuje členov redakčnej rady mesačníka Varínčan,
 9. monitoruje a dáva podnety na budovanie, obnovu a efektívne využívanie detských ihrísk, športovísk a oddychových zón,
 10. spolupodieľa sa na partnerskej spolupráci obcí v mikroregióne, v kraji, na území SR, príp. cezhraničnú spoluprácu s inými obcami,
 11. predkladá OZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti,
 12. v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ,
 13. plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.

 

Členovia komisie kultúry a športu:

 1. Miroslav Williger –​​​​​​​ predseda
 2. Martin Lopušan
 3. Mgr. Jana Jakubčíková
 4. Mgr. Lenka Janíková
 5. Jozef Ďugel
 6. Mgr. Lucia Ľuptáková
 7. Mário Kubík
 8. Marek Tabaček

 
ÚvodÚvodná stránka