Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Kalendárium

1200

Založenie a výstavba fary s kaplnkou zasvätenou Svätému Krížu.

1223

Donácia varínskeho majetku kráľom Ondrejom II.

1233

Výstavba farského kostola zasväteného Panne Márii.

1340

Kráľ Karol Róbert udeľuje Varínu jarmočné privilégia.

1362

Draguša Hayna*, richtára Varína, kráľ  Ľudovít potvrdzuje listinou. Dostáva rozšírené mestské privilégia, ako má mesto Žilina. V usadlosti sú mlyny, z remeselníkov pekár a obuvník, sklad soli.

14. stor.

V druhej polovici 14. stor. kráľ Žigmund rozširuje privilégia mestečku Varín.

1416

Bratia Peter a Fabián Sulárovci uzatvárajú zmluvu s mestom Žilina o mlyne a lese pod vlastnou pečaťou.

1431

Husiti vypálili Tepličku, Gbeľany a Varín.

1433

Varínčania sa ponosujú kráľovi Žigmundovi na uberanie práv; kráľ potvrdzuje, že listina je pravá a ukladá Stiborovi zo Stiboríc, pánovi Varína a Krasňan, aby dozeral na jej dodržiavanie.

1434

Kráľ Žigmund v listine prikazuje svojmu strečnianskemu kastelánovi, aby obyvateľom mesta Varína a dedín Gbeľany a Teplička nevyrubovali vyššie dane, lebo husiti im narobili veľké škody.

1501

Varínčania sa vykupujú z dedičného práva richtárstva odkúpením richtárskeho domu a zapísaním do Turčianskeho konventu.

1542

Štefan Sluka uzatvára urbársku zmluvu s rodinou Pongrácovou po zemepanskej vojne, počas ktorej Varínčania utrpeli značné škody zničením ich majetkov.

1568

Varínska fara je evanjelická a prvý známy učiteľ na škole je Mojžiš Bánovský.

1576

Gašpar Pongrác zmluvne odovzdáva Belu s pozemkami varínskej fare, od ktorej poberala s latinskou školou naturálne pôžitky.

1576

Pri darovacej zmluve majetku Bela varínskej fare sa spomína, že Varínčania budú platiť od jednej várky piva rektorovi latinskej školy tri denáre. Podľa toho Varín musel mať už v tom čase mestský pivovar a fara vlastný mlyn, do ktorého dodávali valasi z Belej mlynské kamene.

1600

Varínčania vybudovali kaplnku, zasvätenú Panne Márii na znak vďaky za ukončenie cholery.

1620

Po korunovaní Betlena za uhorského kráľa bolo nariadené, aby vo všetkých kostoloch na oslavu spievali slávnostné Te Deum ludamus. Na kongregácii 22. októbra 1620 bol varínsky farár obvinený, že sa na počesť kráľa slávnostné Te Deum nespievalo, čo farár Táborský odôvodnil, že Betlen má vo Varíne a okolí veľa nepriateľov. 20. augusta bola veľká povodeň.

1622

Martin Zelník, ktorý pužíval pečať pod menom Martinus Nikolaus Zelník - Hoc opus fieri curavit - Sigilium Civitátis Varín. V strede pečate mal Madonu s dieťaťom.

1627

Varínsky farár na žilinskom zhromaždení 19. januára 1627 preberá odporúčacie listy na zbieranie milodarov na stavbu kostola.

1628

Vo Varíne bola veľká povodeň, ktorá rozmetala aj farskú budovu.   Superintendent M. Ján Hodík navrhuje, aby predstavenstvo mestečka našlo nové miesto na vybudovanie fary a vypomohlo pri výstavbe.

1630 - 1640

Varínsky kostol bol prestavaný, s predstavanou vežou. Pod kostolom vybudovali krypty a v kostole protestanské empóry pavlače.

1666

Ján Hanuš s prísažnými a boženíkmi uzatvára novú zmluvu s rodinou Pongrácovou podľa ktorej sú jej zobraté všetky výsady a práva udelené kráľmi a stanovené nové hodne obmedzené, s vyššími zmluvnými urbárskými povinnosťami.

1673

Rekatolizácia varínskej farnosti.

1681

Viedenská vláda povoľuje rozširovanie výroby pálenky, ktorá bola obmedzená. Vo Varíne sa zriaďuje pálenica na výrobu liehu.

1682

Kráľ Leopold rozmnožuje vo Varíne jarmoky a oslobodzuje od platenia mýta.

1687

Joannes Kurnas - pečať s kolopisom SIGILLIUM CIVITATIS VARNENSIS na pečati s obrazom Panny Márie, držiacej v lone malého Ježiška.

1723

Martin Rišiak - na kovovej pečati s obrazom Panny Márie s dieťaťom v kolopise je uvedené SIGILLIUM CIVITATIS VARÍN.

1727

Na západnej strane kostola je vstavaná klasicistická kaplnka s mauzóleom.

1750

Gróf Pongrác dal vybudovať na námesti kaplnku sv. Floriána.

1783

Vo Varíne vypukol veľký požiar, ktorý poškodil aj kostol.

1784

Mikuláš Bugáň

1785

Na znak vďaky zrušenia poddanstva bola vybudovaná na Hrádku kaplnka zasvätená Panne Márii.

1795

Vyhotovený bol neskorobarokový oltár, ktorý je upevnený priamo na  stene s vysokým reliéfom polychrómovanej drevorezby Najsvätejšej  Trojice a nanebovzatie Panny Márie.

1797

Vo Varíne bol veľký požiar, o ktorom O. Mesároš napísal latinskú báseň.

1798

Adam Szabinovský

1806

Smolka, Adam Hreusík, Adam Horecký

1809

Ondrej Mesároš posiela 1000 zlatých na varínsky sirotinec

1813

Georg Rišiak
25. augusta bola veľká povodeň.

1814

Georg Rišiak
Vybudovaný nový cintorín na Hrádku.

1815

Adam Hreusík

1816

Ján Akantis

1817

Ján Verčík

1818

Ján Verčík

1819

Adam Hreusík

1822

Adam Hreusík

1823

Adam Bôžek

1824

Michal Zimen

1826

Adam Hreusík

1827

Adam Hreusík

1828

Michal Zimen

1829

Jozef Gábor

1831

Vo Varíne cholera, počas ktorej zomrelo 122 obyvateľov.

1834

Martin Rišiak

1834

Michal Zimen

1835

Martin Rišiak

1850

Jozef Bugáň; uzatvára zmluvu s Leopoldom Hoffmanom o prenájme pozemku Radinove - pltníckeho prístavu na príjem a splavovanie pltí.

1852

Andrej Martinček

1854

František Stráňavský
Vo Varíne vybudovaná nová rímskokatolícka škola.

1855

František Stráňavský s Langom Slajnom uzatvára zmluvu na pálenie vápna do roku 1858.

1856

Obec vlastní pojazdnú striekačku na hasenie ohňa.

1858

Veľké zemetrasenie s epicentrom pod Minčolom.

1859

Jozef Bugáň

1863

Uskutočnila sa prestavba sirotinca a odkúpili sa ďalšie priestory s pomocou Ondreja Mesároša, kanonika a rektora teologickej fakulty, a kňazov - rodákov pôsobiacich mimo nitrianskej diecézy.

1864

František Horecký

1865

Richtári s prísažnými zo 14 obcí žiadajú obnovenie pálenice, ktorá bola zatvorená v období hladomoru pre nedostatok obilia, zemiakov a potravín.

1866

Andrej Martinček

1868

Andrej Martinček

1870

Andrej Martinček riešil majetkové spory s grófom Pongrácom po zrušení poddanstva.

1874

Andrej Martinček

1876

Založenie hasičského zboru

1902

Postavená rímskokatolícka ľudová škola s nadstavbou bytu pre správcu školy - organistu farského kostola.

1909

Založenie futbalového oddielu.

1914

Bola  uvedená do prevádzky píla OFA, uč. spol. v Budapešti.

1919

Gašpar Staník

1920

Herman Singerko 2.2.1920 bol zvolený za predsedu židovskej obce vo Varíne.
Michal Šalát

1921

Dňa 1.1.1921 Ján Šalát začal stavať vodnú elektráreň.
Založenie telovýchovnej organizácie Orol.

1922

Rada obce 23. 7.1922 rozhodla sa zriadiť gazdovskú školu, ktorá zanikla roku 1927.
28. októbra boli vysvätené nové zvony do farského kostola.
V decembri bola založená Živnostenská banka - záložňa vo Varíne; za predsedu zvolili Michala Saláta.
7. novembra zaviedli autobusovú doprava osôb Terchová - Varín.

1923

Vodná turbína Jána Saláta  je v prevádzke a vo Varíne sa rozsvietili prvé elektrické žiarovky.
Začali sa prípravné práce na výstavbe mosta cez rieku Varínku v náklade 453 20412 Kčs zo 60 % štátnou subvenciou; výstavba sa začala roku 1924.
Začalo sa s budovaním obecných studní na Námestí sv. Floriána pod gaštanom a lipami.
Michal Bajo začal s výstavbou vlastného mlyna a píly.

1924

Bol vybudovaný obecný dom v náklade 240 000 Kčs so 40 % štátnou subvenciou.

1925

Zriadila sa obecná knižnica s nákupom kníh z Matice slovenskej Varínčania vybudovali hasičskú zbrojnicu, za pohostinstvom pivovar.
3. augusta bola velká povodeň, škody presiahli 120 000 Kčs.
Michal Šalát rekonštruoval a modernizoval vlastný mlyn.
Oprava školy pri kostole v náklade 65 165 71 Kčs.

1926

Pre malý počet žiakov zrušená židovská škola.
Politická obec dáva súhlas na bezplatné prepísanie do vlastníctva Urbárskej obce Varín časť poľnohospodárskej pôdy a lesov.
Prvýkrát sa rozsvietili elektrické žiarovky aj v rímskokatolíckej škole.

1927

22. augusta  pri vojenskom cvičení havarovalo lietadlo na Záhumní, ktoré usmrtilo troch občanov .
Zriadila sa remeselnícka učňovská škola.
Do prevádzky bola spustená Vápenka Varín .
Založený bol Spevokol.
Bola otvorená baňa, vybudované elektrické vedenie a železničná vlečka a začalo sa s povrchovou ťažbou asfaltu.

1928

František Bučko po ukončení kinosály dostáva licenciu na premietanie filmov.
Rozšírili sa autobusové spoje.
28. októbra odhalenie pamätníka T. G. Masaryka.
Vybudované benzínové čerpadlo Vacum Oil company.

1929

Spojené elektrárne budujú elektrickú sieť v celej doline.
Obec kúpila motorovú striekačku v hodnote 54 000 Kčs.

1930

S väčšími nákladmi rekonštruovaný rímskokatolícky kostol, na opravu sa skladali občania a pôžičku si zobrala aj obec.
Michal Šalát, Ferdinand Androvič a Jozef Rihák boli v Prahe na ministerstve žiadať o povolenie meštianskej školy, zatiaľ bez úspechu.
9. júna bola vysvätená obecná zástava, ktorá zostala v kostole.
Betónovanie stien potoka od obecného domu po Pavla Bugáňa.

1933

Ferdinand Androvič
Od 1. septembra bola otvorená Meštianska škola vo Varíne v priestoroch kurie, ktorej časť bola odkúpená za 50 000 Kčs.
Na Pribinove oslavy do Nitry obec vysiela na svoje náklady delegáciu v zložení Gejza Bíro, Ján Šalát a Martin Kapasný.
Obec vykazuje dlžobu v bankách 288 250 Kčs; na túto čiastku je zaintabulovaný obecný majetok.

1934

Obec podáva žiadosť o podporu 50 000 Kčs na Krajský výbor, ktorý  ju zamietol s   odôvodnením, aby hľadala úspory vo vlastných zdrojoch, preto sa obec rozhodla zobrať základiny sirotincu, ktoré im poskytla  roku 1863 z mestského urbáru.
V dôsledku lesnej úpravy sa obec zrieka lesa Vreštiaky v prospech urbáru bezplatne.
Založený bol Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne.

1935

Začalo sa s prípravou výstavby Meštianskej školy výberom pozemkov a rokovaním o podpore so zástupcami okolitých obcí.

1936

Opravovali a budovali sa cesty.
Založenie Československého skauta.
Založenie Katolíckeho skauta.

1937

Začala sa budovať druhá koľaj železničnej trate.

1938

Ferdinand Androvič sa zameral na úpravu námestia a parku.
Augustín Zani, kaplán,  bol   8. 10.   zvolený za predsedu Slovenského národného výboru vo Varíne, avšak už 24. októbra preberá funkciu Štefan Wiliger, ale s pomenovaním vládny komisár.

1940

Od 15. mája preberá funkciu vládneho komisára František Blaha, až do roku 1945 sa zameral na splácanie dlžôb a pokračoval v prípravách na výstavbu meštianskej školy.

1945

Alojz Hanus núdzovo po abdikácii Františka Blahu preberá funkciu vládneho komisára. Má podstatný podiel na záchrane mosta cez Varínku, ktorý chceli  nemeckí vojaci vyhodiť do
povetria; pomohol občanom, ktorých brali Nemci na vypočúvanie.
Viktor Chladnúch   zabezpečoval pomoc obyvateľom a podnikom pri odstraňovaní  vojnových škôd: rozbité domy, rozoraná železničná trať, zdemolované mosty, neobrobená pôda a iné.
Zabezpečoval prísun potravín, šatstva, obuvi a najnevyhnutnejších potrieb pre obyvateľov.
Pripravoval výstavbu meštianskej školy a cestou povereníctva sa dostala do výstavby v dvojročnom pláne.
Z poškodeného dreva v lesoch sa budovali hrádze proti záplavám.

1946

Opravu potoka od Saláta po Mravcovú.
Exhumácia  9  príslušníkov CA a prevezenie ich telesných pozostatkov do Žiliny.
Zakúpenie motora do hasičskej striekačky, ktorý bol odcudzený.
Opravoval sa kostol a fara, ktorá bola poškodená;  náklady predstavovali 700 000 Kčs na štátnu záruku.
Oživila sa činnosť spoločenských organizácii - futbal, skaut, dychová hudba, divadelný krúžok a iné
16. novembra Michal Šalát preberá funkciu predsedu.

1947

Odkupuje sa Nemcami poškodený židovský kostol a pripravuje sa priestor na výstavbu hasičskej zbrojnice.
Pripravuje  sa výstavbu  meštianskej školy a zabezpečuje sa pre Považské stavebné družstvo v Žiline 400 000 tehál.
Zbúrali sa predajne mäsa pod menom jat, staré pohostinstvo a pivovar.
Vybudoval sa miestny rozhlas, posledný bubeník bol Alojz Androvič Pinka.

1948

Založilo sa Združenie slovenských roľníkov vo Varíne s počtom 54 členov.
Obnovili sa jarmoky.
Vyplácali sa náhrady za vojnové škody.
Budovala sa cesta na Pažite vedľa vilky Jána Saláta.
Zriadila sa materská škola v budove MUDr. Beňovského.
Založilo sa Jednotné roľnícke družstvo vo Varíne z urbárskych a farských pozemkov.
Začalo sa s výstavbou meštianskej školy.

1949

Jozef Androvič Varnay  založil  ženský spolok Živenu.
Pracovalo sa na úprave parku, odvážaní rumoviska a dovoze zeminy.
Slávnostné začatie elektrifikácie železničnej trate bolo vo Varíne za prítomnosti povereníka dopravy Karola Bacílka.

1950

Štefan Androvič - začalo sa s výstavbou hasičskej zbrojnice v náklade 400 000 Kčs.
Zakúpili sa hudobné nástroje pre dychovú hudbu za 50 000 Kčs.
Oprava školy pri kostole si vyžiadala náklady 270 000 Kčs.

1951

Opravy ciest do Vápenky na Záhumní a Radinovom Vybudovali sa napajadlá pri Železnej studničke; podstatná časť práce sa vykonala  pomocou JRD.

1952

22. novembra   bol vypravený zo Žiliny do Vrútok prvý elektrický skúšobný vlak.

1953

Ján Chudík
Zabezpečila sa predajňa Zdroj s predajom mlieka, masla, vajec a potravín  na Staníkovci.
Bol založený folklórny súbor Sekera.
Zakúpená bola hasičská striekačka za 180 000 Kčs.

1954

František Rihák
Oprava budovy MNV a pomoc pri výstavbe JRD

1955

Úprava parku.
Hospodárska technická úprava pôdy.
Regulácia potoka v Hrnčiarskej ulici.
Zabudovanie pamätnej tabule padlým v SNP a pomoc pri výstavbe JRD.

1956

Výstavba 8 bytových jednotiek na Hrádku.
Rozšírenie verejného osvetlenia v časti Záhumnie.
Rozšírenie čakárne ČSD.

1957

František Kysela
Regulácia potoka po Rendeka.

1958

Zriadenie miestnych prevádzok pri MNV, holič, rádioopravár, murár.
Ukončenie výstavby cestného mosta cez Varínku pri Krasňanoch.

1959

Otvorenie predajne Samoobsluha na námestí v priestoroch židovského obchodu Lilientála podnikom Zdroj Žilina.
Kolaudácia a odovzdanie do prevádzky 8 bytových jednotiek na Hrádku.

1960

František Kysela
Zlúčenie Varína s Nezbudskou Lúčkou
Emil Cvacho
Po povodni v júli v rámci odstraňovania škôd sa začalo s výstavbou športového areálu.
Uskutočnila sa GO Bučkovej kinosály, ktorá bola v dezolátnom stave a bol vydaný zákaz premietania filmov. V rámci GO boli zabudované nové prístroje na premietanie filmov.
Otvorila sa prevádzkareň výroby tehál na pomoc individuálnym stavebníkom.
Zriadila sa detská ambulancia.
Vybudovalo sa neónové osvetlenie na Martinčekovej ulici od Námestia sv. Floriána po rodinu Chalupjanskú.
Pri MNV sa založili Malé komunálne služby vo Varíne.

1961

Začalo sa s výstavbou dielni pri ZDS vo Varíne. V budove sa získali štyri učebne a dve dielne. Stavba sa budovala v akcii "Z".
Začalo sa s výstavbou Základnej školy v Nezbudskej Lúčke; škola sa budovala v rámci akcie "Z".
Rozšírila sa elektrická sieť po J. Brežného, elektrifikovali sa studne, rozšírilo sa neónové osvetlenie od kostola po p. Chovaná.

1962

Rozšírila sa elektrická sieť po p. Kolombusa na Koňhore a do dolnej časti ku košiaru sa vybudovalo elektrické osvetlenie.
Začalo sa s výstavbou rodinných domov v uliciach Jána Bottu a M. Kukučina.
V októbri sa odovzdala do prevádzky škola - dielne pri ZDŠ Varín.
Komunálne služby rozšírili počet prevádzok o kederníctvo, rýchlopráčovňu, pohrebníctvo, stolárstvo, stavebníctvo, maliarstvo, sklárstvo, zámočníctvo a opravu elektrospotrebičov. Riaditeľ Július Bugáň.

1963

Zriadila sa zubná ambulancia v priestoroch Vápenky Varín.
Reguloval sa potok od p. Mravcovej po mlyn p. Repáňa.
Vybudovalo sa osvetlenie na Námestí a v Hrnčiarskej ulici.
Dobudovala sa prvá časť futbalového štadióna a jesenná súťaž ročníka 1963/ 1964 sa začala na novom štadióne. Areál sa budoval brigádnicky v akcii "Z ". Preinvestovalo sa 156 000 Kčs.
Vybudovala sa vŕtaná studňa pre práčovňu Komunálnych služieb.
Vybagrovalo sa koryto rieky Varínky a urobili sa terénne úpravy Kamencov po záplavách v náklade 4 mil. Kčs

1964

Chatu Pod Jedlovinou odkupujú Sklárne Moravia Kyjov a zriaďujú pre  verejnosť nepretržitú prevádzku.
Začalo sa s výstavbou 6 bytových jednotiek pre poskytovanie zdravotných služieb.
Vo Varíne sa uskutočnilo celookresné cvičenie civilnej obrany s ukážkou činnosti  jednotlivých družstiev vrátane záchranárskych prác.
Miestna ľudová knižnica v rámci súťaže dosahuje mimoriadne dobré výsledky, o jej činnosti je natočený dokumentárny film, ktorý bol premietaný vo viacerých štátoch; knižnicu navštevovali a jej činnosť skúmali rôzni pracovníci a exkurzie aj zo zahraničia.
Zriadilo sa Stavebné bytové družstvo v snahe zabezpečiť výstavbu bytov vo Varíne.
Položil sa asfaltový koberec na cestu od Farskej ulice cez Námestie, Hrnčiarsku ulicu až po mostík na hornom konci Varína v náklade 110 000 Kčs.

1965

Vybudoval sa lyžiarsky vlek Pod Jedľovinou.
Začalo sa s výstavbou Domu služieb - holičstvo, kaderníctvo, bufet a na poschodí kancelárie pre vedenie závodu.
Kúpilo sa "pietne auto" na odvoz zosnulých, ktorí sa z bytov nosili na cintorín na drevených nosidlách.
Vybudovala sa predajňa Zeleniny na Námestí.
Otvorila sa štátna cesta Gbeľany - Krasňany, ktorá obchádza intravilán obce Varín
Ukončila sa výstavba 6 bytov pre zdravotníkov, v ktorej sú ambulancie obvodných lekárov, detská a zubná ordinácia; riešia sa niektoré bytové problémy zdravotníkov.

1966

Oplotil sa park kovovými dielcami vyhotovenými v Okresnom stavebnom podniku v Žiline.
Zabudovali sa obrubníky po Námestí a vyasfaltovali chodníky.
Vyasfaltovala sa cesta do Nezbudskej Lúčky v dĺžke 800 m.
Vybudovala sa obecná cesta na Záhumní v náklade 160 000 Kčs.

1967

Opätovne sa spevňovali brehy rieky Varínky lomovým kameňom a výsadbou zelene v náklade 5 mil. Kčs.
Oprava budovy MNV a výmena krytiny.
Výstavba predajne Potraviny na hornom konci obce, ktorá bola odpredaná Jednote Žilina
Havária vlaku v Nezbudskej Lúčke, po ktorej boli zamorené spodné zdroje pitnej vody a z toho dôvodu sa začalo s prípravami na výstavbu vodovodu pre občanov Nezbudskej Lúčky.
Začatie výstavby viacúčelovej budovy Jednota, Pošta a Kino s knižnicou; stavba bola zadaná do výstavby Okresnému stavebnému podniku v Žiline.
Oprava budovy Schvarcerovec, v ktorej sa zriadila materská škola.
Veľké vojenské cvičenie vo Varíne, v rámci ktorého bol vybudovaný drevený most cez Váh v mieste medzi pílou, Drevoinpregnou a Strečnom; most ponechali v prevádzke len dva mesiace a zlikvidovali ho; na cvičení sa zúčastnili popredné osobnosti Čs. ľudovej armády

1968

Obecný rozhlas sa rozšíril do nových štvrtí obce.
Ukončila sa regulácia rieky Varínky od krasňanského mosta po rieku Váh v dĺžke 2 134 m.
Oprava cesty na Školskej ulici a ukončenie výstavby cesty na Záhumní.
Pri kostole sa vybudovali sociálne zariadenie (WC).
Vybudovali sa tri betónové mostíky nad potokom.
Sklárne Moravia Kyjov vybudovali kúpalisko na Sedle pod Jedľovinou.
Vybudovala sa kanalizácia v miestnej časti Hrádok v náklade 330 454 Kčs.
Július Bugáň preberá funkciu predsedu MNV v období augustových udalostí a zastávajú do nového volebného obdobia.

1969

Búranie starej fary zo 17. storočia a výstavba novej.
Začalo sa s výstavbou 14. bytovej jednotky v rámci Stavebného bytového družstva vo Varíne.
Otvorila sa priemyselná predajňa v priestoroch Horvátovca na Námestí.
Komunálne služby rozširujú prevádzky na poskytovanie služieb.

1970

Oprava budovy sirotinca.
Komunálne služby zabezpečujú odvoz popola a smetí od obyvateľov.
Dokončila sa výstavby fary.

1971

Asfaltovali sa chodníky po obci
Výkup pozemkov na výstavbu cesty na Záhumní od ulice Antona Bernoláka po ulicu Dubence a začatie jej výstavby s Kanalizáciou.
Od novembra predsedom MNV Miroslav Gábor.

1972

Začatie výstavby bytov pre príslušníkov VB.
Zabudovali sa lavičky v miestnom parku.
Zbúralo sa pohostinstvo Kamenica, bývala prepriahacia stanica.
Ukončila sa výstavba viacúčelovej výstavby Pošta, Jednota, Kino, začatá roku 1967.

1973

Komunálne služby začali stavať práčovňu a chemickú čistiareň.
Asfaltovanie cesty od horárne po chatu Kyjov Pod Jedľovinou.

1974

Komunálne služby vybudovali stolárske dielne a prebudovali starú poštu pre potreby prevádzok.
Generálna oprava kultúrneho domu v Nezbudskej Lúčke.
Začala sa výstavba 6 bytov pre pracovníkov v školstve.
Vybudovala sa asfaltová cesta na Priemyselnej ulici okolo píly do Vápenky.

1975

Pokračovalo sa vo výstavbe sociálneho zariadenia a obliekame v areáli TJ, ktoré bolo pozastavené pre plánovanú výstavbu Vítkovických strojární.
Vápenka Varín vybudovala lanopás na Polom.
Začala sa výstavba trate zriaďovacieho nádražia.

1976

Ivan Androvič
Zriadila sa predajňa Obuv.
Vyasfaltovali sa cesty v Hlbokom a Záhradách.
Zabezpečil sa automobilový cisternový voz AC-5/6 na hasenie.

1977

V dňoch 18. - 24. júla sa uskutočnil 24. celoslovenský zraz turistov Pod Jedľovinou, na ktorom bolo prítomných 5 000 turistov, niekoľko sto aj zo zahraničia.
Vyasfaltovala sa Športová ulica s odbočkou na štadión.
Začala sa výstavba chaty Fatranka Pod Jedľovinou.
Vybudovala sa krytá tribúna na futbalovom štadióne v náklade 473 000 Kčs.
Začalo sa s výstavbou materskej školy na ulici Antona Bernoláka.

1978

Vápenka začala s výstavbou 24 bytov na Hrádku.
Začalo sa s výstavbou koľaje ČSD cez Zátepličie do zriaďovacej stanice.

1979

Vybudovala sa cesta v ulici Antona Bernoláka a začalo sa s individuálnou bytovou výstavbou v tejto časti.
Komunálny podnik Varín sa rozhodnutím ONV v Žiline zlúčil s Okresným podnikom služieb so sídlom v Žiline.
Vymenili sa vežové hodiny; staré boli od roku 1930 hodne opotrebované.
Uskutočnila sa oprava a preliatie chrámových zvonov a ich elektrifikácia.

1980

Ivan Androvič
Zabezpečovali sa podmienky na individuálnu bytovú výstavbu.
Vybudovala sa cez chotár Varína 400 KW elektrická sieť.

1981

Dokončenie chaty Fatranka v náklade 4,5 mil. Kčs a jej uvedenie do prevádzky.
Ukončenie výstavby materskej školy v náklade 4,3 mil. Kčs.
Začalo sa s výstavbou Autocampingu na Kamencoch.

1982

Začalo sa s výstavbou vodovodu pre obec Varín.
Začala sa výstavba bytovky pre obyvateľov na Námesti ako náhradné byty, ktoré boli určené na asanáciu.
Začalo sa s výstavbou Elektrorozvodne v Sošinci.

1983

Napojenie vodovodu vo Varíne na vodovod v Gbeľanoch; prvá trasa rozvodnej siete bola nasmerovaná na materskú školu a táborisko.

1984

12. októbra Rada ONV v Žiline schválila obec Varín ako strediskovú.
Vybudovala sa predajňa potravín Jednota na Kamencoch.
Výstavba vodovodu v časti Záhumnie.
Farský úrad začal s rozsiahlou opravou farského kostola.

1985

Výstavba vodovodu v časti Kamence.

1986

Výstavba vodovodu v Ulici kpt. L. Pfliegla.
Začalo sa s výstavbou plynofikačnej siete v obci na úsekoch Hájik, Hrádok, ulica Jána Bottu a P. O. Hviezdoslava.
Výstavba predajne Potravín pri moste rieky Varínky.

1987

Začatie výstavby zdravotného strediska.

1988

Plynofikácie Hrnčiarskej ulice.
Vybudovanie pamätníka padlým v SNP a príslušníkom ZNB.

1989

Budovanie plynovodu na ulici Jozefa Martinčeka a P. O. Hviezdoslava.
Výstavba nového lyžiarskeho vleku Pod Jedľovinou.
Výstavba vodovodu - II. Etapa.
Rozšírenie verejného osvetlenia na nových sídliskách.
Oprava rozkopaných ciest po zabudovaných prípojkách vody a plynu.

1990

Plynofikácia obce.
Zrušili sa Komunálne služby a ich prevádzky a nastávajú privatizačné formy získavania majetkov.
Obnovilo sa Urbárske spoločenstvo bývalých urbárnikov vo Varíne.

1991

Zakúpil sa prístroj EKG pre zdravotné stredisko Varín.
Stará škola pri kostole sa prestavovala pre Charitný dom.

1992

Pokračovalo sa vo výstavbe siete vodovodu a plynu na Ulici oslobodenia.
Dokončila sa výstavba Domu smútku.
Osvetlil sa farský kostol a jeho okolie.
Vybudovala sa tržnica.

1993

Dláždenie Námestia sv. Floriána.
Obnovenie dychovej hudby Varínčanka a zakúpenie hudobných nástrojov.
Plynofikácie na úseku Hrádok - železničná stanica.

1994

Dokončila sa plynofikácia ulice Jozefa Martinčeka - horný koniec.
Zakúpila sa chata od Okresného podniku služieb Žilina pre skautský zbor vo Varíne.
Dláždili sa chodníky na Bernolákovej ulici.
Zabudovalo sa vodovodné potrubie na Starohradskej ulici.

1995

Ing. Karol Strásky.
Zabudovali sa potrubia pre prívod plynu a vody na Ulici pod Vajankom.
Dláždili sa chodníky okolo obecného domu a parku.
Kládli sa obrubníky vedľa cesty na ulici Jozefa Martinčeka.
Opravoval sa cintorín podľa nových projektov na získanie priestoru na pochovávanie zosnulých.

1996

Výstavba kanalizačného zberača.
Oprava komunikácií rozkopaných po kladení potrubí pre vodu a plyn
Zbúrala sa stará kúria a začalo sa s výstavbou novej budovy pre ochranárov prírody Malá Fatra.
Plynofikácia okrajových častí obce a prípojka do ZDŠ a areálu TJ.

1997

Započatie výstavby vodovodu pod Koňhoru.
Plynofikácia Námestia sv. Floriána.
V parku sa vybudoval altánok na posedenie a kultúrne podujatia.
Vymuroval sa oporný múr okolo kostola z lomového kameňa.

1998

Pokračovanie vo výstavbe kanalizačného zberača, dláždenie chodníkov v jednotlivých uliciach.
Oprava rozkopaných ciest po položených potrubiach, plynofikácia nových štvrtí obce.

1999

Prívod plynu do osady Koňhora v hodnote 1 218 856 Sk.
Rozšírenie cintorína po ulicu Jána Bottu.
Oprava ciest po vodovodných a plynových prípojkách v hodnote 128 091 Sk.
Vodovodná prípojka do osady Koňhora v hodnote 1 002 397 Sk.
Pokračovanie dláždenia chodníkov na ulici Jozefa Martinčeka v náklade 152 914 Sk
Dokončovacie práce na zdravotnom stredisku, na ktorom sa v sledovanom roku prestavalo 978 457 Sk.

2000

Dláždenie chodníkov v jednotlivých častiach obce v náklade 361 708 Sk.
Rozširovanie plynovodného potrubia ku novým bytovým jednotkám a na Koňhoru v náklade 1 072 900 Sk.
Dokončovanie prác a odstránenie chýb na zdravotnom stredisku Výstavba nového múrika z lomového kameňa v obvode parku.
Výstavba vodovodu v časti Koňhora v náklade 727 680 Sk.

2001

Odstraňovanie škôd po povodni v náklade 404 000 Sk.
Dláždenie chodníkov na Ulici J. Jánošíka v náklade 141707 Sk.
Inžinierske siete k novým domom v časti Kamence v náklade 1 300 000 Sk.
Generálna oprava hracej plochy na futbalovom štadióne.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Oprava a vybavenie kultúrneho strediska.
Plynofikácia nových ulíc na Kamencoch v náklade 396 959 Sk.
Izolácia základov charitného domu v náklade 77 400 Sk.
Prestavba kinosály na polyfunkčné priestory.

2002

Zabudovanie informačnej tabule Varína a okolia v parku v náklade 134 400 Sk.
Výstavba kanalizačného zberača v časti Rybníky až železnična stanica.
Dláždenie chodníkov po uliciach na Kamencoch v náklade 89 387 Sk.
Úpravy brehov potokov a odstránenie škôd po povodni v náklade 634 000 Sk.
Rozširovanie cintorína v náklade 87 742 Sk.

2003

Ing. Karol Strásky
Dláždenie chodníkov pri novostavbách Kamence v náklade 139 585 Sk.
Spevňovanie brehov na Šošinskom jarku v náklade 94 676 Sk.
Rozšírenie siete vodovodu k novým bytovým jednotkám v náklade 60 000 Sk.
Výstavba kanalizačného zberača Terchová - Varín - Hričov.
Generálna oprava podlahy a telocvične základnej školy v náklade 425 665 Sk.
Oprava oplotenia areálu TJ a obnova ochrannej siete v náklade 122 000 Sk.
Rekonštrukcia priestorov kultúrneho strediska v náklade 99 000 Sk.

 

Informácie použité z publikácie Varín – Pohľad do jeho histórie (autor Emil Cvacho)


 
ÚvodÚvodná stránka