Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Hlavný kontrolór obce

Ing. Helena Gregová
Adresa: Obecný úrad Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín
telefón: 041/5691 196
e-mail:  kontrolor@varin.sk
             helena.gregova@varin.sk

 

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, jeho pracovný pomer vzniká voľbou.
Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť iba pre Obec Varín na 1/3 pracovného úväzku.
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.


Hlavný kontrolór:

  • vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  • vybavuje sťažnosti v zmysle  zákona č. 9/2010 Z. z.
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 


 
ÚvodÚvodná stránka