Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

80/2017 Vyhlásenie výberového konania na prenájom priestorov vodoliečby v Zdravotnom strediskuVytlačiť
 

Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, Varín

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na prenájom

nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne objektu Zdravotné stredisko, Námestie sv. Floriána 1002, Varín, miestnosť číslo 013, 013a, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020.

Výmera podlahovej plochy je 146,07 m2:

Miestnosť číslo

Názov miestnosti

Plocha miestnosti

[m2]

Percentuálny podiel nájomníka

Prenajatá plocha

[m2]

013

Kancelária

12,29

100

12,29

013a

Chodba

4,57

100

4,57

014

Kancelária

27,3

100

27,3

015

Chodba

8,75

100

8,75

016

Kancelária

42,77

100

42,77

016a

Kancelária

13,28

100

13,28

017

WC

5,95

100

5,95

018

Sauna

15,53

100

15,53

019

Sklad

6,20

100

6,20

020

Sklad

9,43

100

9,43

Spolu:

146,07

Podmienky:

 1. Podanie písomnej žiadosti , ktorá musí obsahovať:
  1. účel nájmu „Vodoliečba, rehabilitácie, wellness, masáže“
  2. požadovaná minimálna výška nájmu je 10 eur/m2/rok
  3. ponúknuté nájomné uvedené formou sadzby „eur/m2/rok“, v ktorom nie sú zahrnuté prevádzkové náklady
  4. doklad o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity
 2. Ohliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, č.t. 041/5692 216.
 3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Obecný úrad Varín, Námestie sv. Floriána č. 1, 01303 Varín, alebo osobne do podateľne Obecného úradu vo Varíne v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby), a výrazné označenie heslom „VK – vodoliečba zdravotne stredisko“
 4. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 13.12.2017 o 11:00 hod.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.
 6. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.
 7. Prípadnú zmenu podmienok zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne o tom oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali žiadosť.

Vo Varíne, 06.12.2017

Ing. Michal Cvacho - starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka