Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

79/2017 Vyhlásenie výberového konania na prenájom kancelárie č. 27 a 28 v Zdravotnom strediskuVytlačiť
 

Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, Varín

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na prenájom

nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne objektu Zdravotné stredisko, Námestie sv. Floriána 1002, Varín, miestnosť číslo 027 a 028 a priľahlých spoločných priestorov 022, 023, 029.

Výmera podlahovej plochy je 36,94 m2:

Miestnosť číslo

Názov miestnosti

Plocha miestnosti

[m2]

Percentuálny podiel nájomníka

Prenajatá plocha

[m2]

022

WC

5,7

50

2,85

026

Chodba

41,8

9

3,76

027

Kancelária

10,1

100

10,1

028

Kancelária

18,5

100

18,5

029

Schodisko

19,2

9

1,73

Spolu:

36,94

Podmienky:

 1. Podanie písomnej žiadosti , ktorá musí obsahovať:
  1. účel nájmu
  2. požadovaná minimálna výška nájmu je 10 eur/m2/rok
  3. ponúknuté nájomné uvedené formou sadzby „eur/m2/rok“, v ktorom nie sú zahrnuté prevádzkové náklady
  4. doklad o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity
 2. Ohliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, č.t. 041/5692 216.
 3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Obecný úrad Varín, Námestie sv. Floriána č. 1, 01303 Varín, alebo osobne do podateľne Obecného úradu vo Varíne v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby), a výrazné označenie heslom „VK – kancelária zdravotne stredisko“
 4. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 13.12.2017 o 11:00 hod.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.
 6. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.
 7. Prípadnú zmenu podmienok zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne o tom oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali žiadosť.

Vo Varíne, 06.12.2017

Ing. Michal Cvacho - starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka