Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

(71/2017) Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemok parcela registra CKN č. 3213/7Vytlačiť
 

Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obec Varín predkladá návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

Obec Varín

Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín

 

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňujeme zámer predaja majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa:

(zámer prevodu, resp. prenechania majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve)

Predmetom zámeru je pozemok v k.ú. Varín, na ulici Priemyselná, novovytvorená parcela registra C-KN č. 3213/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2 ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 18/2017 vyhotoveným spoločnosťou PROMA INVEST, Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina úradne overeným dňa 30.06.2017 pod číslom 1304/2017 a ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 1.

Kupujúcim bude Slovenská republika, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501.

Kúpna cena 24,88 €/m2 bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 31/2017 zo dňa 20.07.2017 vypracovaného znalcom Ing. Borisom Tilnkaničom, evidovaný pod č. 913542 z odboru stavebníctvo: Odhad hodnoty nehnuteľností, teda spolu za dohodnutú kúpnu cenu 199,04 €.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je realizácia verejnoprospešnej stavby.

Zámer predaja pozemku bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Varíne č. 39/2017, zo dňa 21.09.2017.

Tento pozemok určený na predaj obec nevyužíva a je pre obec prebytočným majetkom.

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 14.11.2017

Zverejnené na web stránke mesta dňa 14.11.2017

Ing. Michal Cvacho - starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka