Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

(64/2019) Verejno-obchodná súťaž, kancelária 1.14Vytlačiť
 

OBEC VARÍN

vyhlasuje

VEREJNO-OBCHODNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

na prenájom

nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí objektu Zdravotné stredisko, Námestie sv. Floriána 1002, Varín, miestnosť číslo 1.14 a priľahlých spoločných priestorov 1.15, 1.26, 1.28, 1.33.

Výmera podlahovej plochy je 26,84 m2:

Miestnosť číslo

Názov miestnosti

Plocha miestnosti

[m2]

Percentuálny podiel nájomníka

Prenajatá plocha

[m2]

1.14

Kancelária

20,20

100

20,20

1.15

Chodba

31,79

22,16

7,04

1.26

Predsieň k WC

4,47

50

2,24

1.28

WC

1,33

100

1,33

1.33

Chodba

49,47

13,05

6,46

Spolu:

37,27

Podmienky:

 1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
  • účel nájmu
  • požadovaná minimálna výška nájmu je 10 eur/m2/rok
  • ponúknuté nájomné uvedené formou sadzby „eur/m2/rok“, v ktorom nie sú zahrnuté prevádzkové náklady
  • doklad o spôsobilosti uchádzača na aktivity uvedené v účele nájmu
 2. Ohliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, č.t. 0911 704 775.
 3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Obecný úrad Varín, Námestie sv. Floriána č. 1, 01303 Varín, alebo osobne do podateľne Obecného úradu vo Varíne v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby), a výrazné označenie heslom „VK – kancelária 1.14“
 4. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 14.08.2019 o 11:00 hod.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.
 6. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.
 7. Prípadnú zmenu podmienok zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne o tom oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali žiadosť.

Vo Varíne, 02.08.2019

Ing. Michal Cvacho – starosta obce Varín


 
 
ÚvodÚvodná stránka