Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

64/2017 Voľba hlavného kontrolóra Obce VarínVytlačiť
 

Voľba hlavného kontrolóra Obce Varín

na funkčné obdobie od 04.12.2017 do 03.12.2023

Obecné zastupiteľstvo vo Varíne v súlade s § 18 a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra Obce Varín,

ktorá sa uskutoční dňa 30. novembra 2017 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Varíne.

Kandidát musí spĺňať podmienky, ktoré ustanovuje § 18 zákona o obecnom zriadení:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • bezúhonnosť dokladovanú výpisom z registra trestov.

Kvalifikačné predpoklady:

 • prax v miestnej samospráve minimálne 4 roky,
 • užívateľské ovládanie počítača.

Termín odovzdania prihlášok:

 • do 15. novembra 2017,
 • na adresu: Obec Varín, Obecný úrad vo Varíne, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín.

Pracovný pomer hlavného kontrolóra:

 • 1/3 pracovného úväzku.

Čas na prezentáciu uchádzača na funkciu hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva na 10 minút.

Prihláška musí obsahovať:

 • náležitosti podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o súčasnom zamestnaní, podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti alebo členstve v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra na obecnom zastupiteľstve.

Spôsob vykonania voľby:

 • voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním.

Ing. Michal Cvacho - starosta Obce Varín


 
 
ÚvodÚvodná stránka