Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

(3/2019) Návrh „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Varín na 1. polrok 2019“

(3/2019) Návrh „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Varín na 1. polrok 2019“Vytlačiť
 

Ing. Helena Gregová, hlavná kontrolórka Obce Varín

Návrh „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Varín na 1. polrok 2019“

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z.  o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra Obce Varín v 1. polroku 2019 zameraná na nasledovné činnosti:

 • Základné úlohy
 1. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu Obce Varín za rok 2018
 2. Ročná správa o sťažnostiach za rok 2018
 3. Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
 4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 5. Vypracovanie ročnej správy o kontrolnej činnosti za rok 2018

B. Kontrolné činnosti

 1. Kontrola nakladania s nehnuteľným majetkom obce
 2. Kontrola evidovania a vybavovania sťažností a petícií za rok 2018
 3. Kontrola výberu správnych poplatkov za matričnú činnosť
 4. kontrola plnenia VZN podľa výberu

C. Ostatná činnosť

 1. Účasť na rokovaniach orgánov obce
 2. Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia obecného zastupiteľstva
 3. Spolupráca pri tvorbe interných predpisov a VZN
 4. Účasť na školeniach zameraných na kontrolnú činnosť kontrolórov obcí

Návrh vypracovaný dňa: 31.12.2018

Podpis: ...........................................

Návrh zverejnený dňa 08.01.2019 pod číslom ................................

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Varíne číslo  ..........................  dňa ....................... 


 
 
ÚvodÚvodná stránka