Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

(25/2018) Varín, návrh zadania pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN – O)Varín, oznámenie o začatí prerokovávania, žiadosť o podanie pripomienokVytlačiť
 

Občanom,

fyzickým osobám

a právnickým osobám

 

Vaša  značka

Naša  značka

Evid. číslo

Vybavuje

Telefón

Vo Varíne

  

OcuVarín-360-2018

1227/2018

Patrik Miho

0911 704 775

27.3.2018

Vec:

Varín, návrh zadania pre vypracovanie územného plánu  obce (ÚPN – O)Varín, oznámenie o začatí prerokovávania, žiadosť o podanie pripomienok

Obec Varín v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení ako i vyhlášky č. 55/2001 Z. z. obstaráva územný plán obce.

V tejto súvislosti podľa § 20, ods.(3) zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení oznamuje  začatie prerokovania návrhu zadania pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN – O) Varín a predkladá ho na verejné nahliadnutie (aj na www.varin.sk) a na uplatnenie pripomienok.

Návrh zadania obsahuje návrh cieľov a požiadaviek, ktoré treba riešiť v územnom pláne obce Varín, ako i požiadavky na formu, rozsah a obsah územného plánu obce.

Verejnosť t.j. fyzické a právnické osoby (občania, spoločenské organizácie, podnikateľské subjekty...) sú  oprávnené  podať  pripomienky  k  návrhu zadaniu v lehote do 30.04.2018. Pripomienky môžete zasielať:

písomne na adresu Obecného úradu Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín, odovzdať v podateľni Obecného úradu Varín alebo zaslať na mailovú adresu prednosta@obecvarin.sk. Pripomienka musí obsahovať meno, priezvisko a adresu predkladateľa pripomienky.

Na pripomienky uplatnené po uplynutí stanovenej lehoty sa nebude prihliadať.

S pozdravom

Ing. Michal Cvacho - starosta obce

 

Príloha : Návrh zadania 1 x

 

ybavuje: Ing. arch. Vladimír Barčiak

odborne spôsobilá osoba – reg.č.263

č.t.: 0903 554 837

 

 

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka