Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

(20/2019) Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľaVytlačiť
 

Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obec Varín predkladá návrh na predaj majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Obec Varín

Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín

V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňujeme zámer predaja majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa:

(zámer prevodu, resp. prenechania majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najmenej 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve)

Predmetom zámeru je pozemok v k.ú. Varín, na ulici Fatranská, parcela registra C-KN č. 938/23 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m2 ktorá je evidovaná na liste vlastníctva č. 1.

Kupujúcim bude Ing. Ľubomír Šugár s manželkou Ing. arch. Dorota Šugárová, obaja trvalým bydliskom ul. Fedora Ruppeldta 1284/13, 010 01 Žilina

Kúpna cena 14,00 €/m2.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je žiadateľ využíva tento pozemok na prístup k svojej nehnuteľnosti.

Zámer predaja pozemku bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Varíne č. UZ-2019-003, zo dňa 24.01.2019.

Tento pozemok určený na predaj obec nevyužíva a je pre obec prebytočným majetkom.

Evidenčne číslo: 872/2019

Číslo spisu: OcuVarin-44-2019

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Varín dňa 27.02.2019 pod číslom 20/2019.


 
 
ÚvodÚvodná stránka