Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Varín

Oznamy

Oznamy obce Varín

Mobilný zber papiera v pondelok 3.4.2017Vytlačiť
 

V pondelok 3.4.2017 zmluvný partner bude v obci Varín vykonávať mobilný zber a výkup papiera výmenou za papierové hygienické výrobky. Zberné miesta budú na uliciach: Hrnčiarska - miestne trhovisko od 14.30, Fatranská - bývalá predajňa Coop Jednota od 15.30, Železničná - železničná stanica od 16.00, Antona Bernoláka – supermarket od 16.30. Odovzdať možno len noviny, časopisy, letáky, katalógy, brožúry a písací papier zviazané v balíkoch. Obec Varín.


 
 

V sobotu 1. apríla 2017 od 07:00 hod. ráno bude sa v obci Varín konať zber a odvoz objemných odpadov z domácností tak ako je uvedené v platnom harmonograme na rok 2017 a formou od domu k domu Vytlačiť
 

Do objemného alebo veľkorozmerného odpadu patrí napríklad vyradená skriňa a polica v demontovanom stave, poškodený stôl, zlomená drevená alebo plastová stolička, poškodené kreslo, váľanda, vyradený koberec, linoleum zaistené špagátom proti rozbaleniu, vyradené šatstvo a topánky a bytový textil nevhodné na ďalšie používanie zviazané v balíku alebo uložené vo vreci, vyradené umývadlo alebo toaletná misa, poškodená plastová vaňa a iné veľkorozmerné vyradené a nepoužiteľné predmety z domácností (napr. staré lyže, detská autosedačka, matrac, okno a iné predmety, ktoré sa nedajú uložiť do bežnej nádoby na zmesový komunálny odpad). (Predtým, ako takúto vec vyhodíte, dajte jej druhú šancu a veci, ktoré nepotrebujete, ponúknite najskôr inému) Objemný  odpad vyložte ráno v sobotu 1. apríla do 07:00 hod. pred Vašu nehnuteľnosť alebo na chodník alebo iné prístupné miesto, odkiaľ bude pozbieraný. Zberové autá budú prechádzať a službukonajúci zbierať odpad v jednotlivých uliciach obce len jedenkrát maximálne do 13:00 hod.  Pozor zmena: Jedno zberové auto bude zbierať vyradené veľkorozmerné predmety z dreva a následne ďalšie pozbiera ostatný odpad. Objemný odpad zo železa – napr. vyradené bicykle, smaltované vane a iné, budete môcť odovzdať v sobotu 8. apríla, kedy sa zbiera nebezpečný odpad (odpad s obsahom škodlivín a elektroodpad). Nevykladajte ani iné druhy odpadov (nezbierajú sa elektrospotrebiče a elektronika, odpad zo záhrad, pneumatiky, nebezpečný odpad, stavebný odpad, zmesový komunálny odpad). Žiadame Vás, v uliciach, kde už bude odpad pozbieraný, nevykladajte ho opätovne na verejné priestranstvá. Ak sa po ukončení zberu bude v obci na verejnom priestranstve nachádzať ďalší vyložený odpad, takéto konanie sa považuje za porušenie zákona o odpadoch a nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi.

V prípade potreby môžete zavolať na tel. číslo 0911 704 780.

 


 
 

V obci Strečno a v obci Belá boli otvorené denné stacionáre pre seniorov, ktorých služby môžu využívať aj občania obce VarínVytlačiť
 

Medzi nami je veľa ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a nedokážu si sami zabezpečiť uspokojenie základných životných potrieb. Túto pomoc im vo väčšine prípadov poskytujú najbližší rodinní príslušníci, ktorí z tohto dôvodu musia prerušiť pracovný pomer príp. obmedziť svoju zárobkovú činnosť a tým pádom sa tiež často ocitnú na hrane životného minima. Aj z tohto dôvodu sa zriaďujú denné stacionáre. Sú určené pre seniorov, ktorí žijú v domácnosti osamote a túžia po kontakte s ľuďmi alebo pre seniorov, ktorým príslušníci rodiny nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť a zároveň ich nechcú umiestniť do domova sociálnych služieb. Stacionár je vhodný aj pre občanov so zdravotným postihnutím od tretieho stupňa odkázanosti na sociálnu službu.

Nezisková organizácia Custodia Trenčín otvorila v obci Strečno DENNÝ STACIONÁR pre seniorov

a nezisková organizácia Diamont J&D otvorila v obci Belá DENNÝ STACIONÁR pre seniorov.

V týchto zariadeniach sa poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • stravovanie (zabezpečenie donášky obedov – hradí si klient sám)
  • pitný režim a občerstvenie sú zabezpečené na náklady n.o.
  • pracovná terapia
  • rozmanitá záujmová činnosť

Sociálne služby poskytujú bezplatne ambulantnou, teda dennou formou, čo znamená, že senior môže prísť do zariadenia od 06:00  hod. a odchádzať najneskôr o 17:00 hod.

Služby uvedených denných stacionárov pre seniorov môžu využívať aj občania našej obce.

Custodia, n.o., kontakt: Strečno - Martin Reguly, 0911 874 553

Diamant J&D, n.o., U Čajkov 526, 013 05 Belá, kontakt: Ján Mičic, 0918 367 223


 
 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušiaVytlačiť
 

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. (www.varin.sk / VZN / Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 5/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Varín)


 
 

Obecná knižnica zatvorenáVytlačiť
 

Návštevníkom obecnej knižnice oznamujeme,

že v čase od 20. februára 2017 do 31. marca 2017

bude obecná knižnica z dôvodu rekonštrukcie kúrenia

 ZATVORENÁ.

Krúžková činnosť (klavír, gitara, akordeón, gitara, spev, flauta)

sa na toto obdobie presunie do budovy Centra voľného času na ulicu M. R. Štefánika (pri škole).

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

Harmonogram na rok 2017 - zber komunálnych odpadov v obci Varín Vytlačiť
 


 
 

Triedený zber v obci - informácia spoločnosti NATUR-PACK, a.sVytlačiť
 


 
 


1211931

Úvodná stránka