Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Varín

Oznamy

Oznamy obce Varín

Pracovná ponuka Vytlačiť
 

ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M.R. Štefánika 432, 013 03  Varín príjme do pracovného pomeru vychovávateľku ŠKD na polovičný pracovný úväzok s nástupom do práce 6. marca 2017. Žiadosti so životopisom posielajte do 01.03.2017 na mailovú adresu:  riaditel@skola-varin.sk, alebo na adresu školy: ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03  Varín.

Viac informácií  poskytneme na tel. čísle 0911 221 994.


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 16.3.2017Vytlačiť
 


 
 

Rez a tvarovanie ovocných drevín - kurz pre začínajúcich i pokročilých ovocinárov a záhradkárov Vytlačiť
 

OZ "PARTNERSTVO PRE MAS TERCHOVSKÁ DOLINA" v spolupráci OZ TILIA poriada ovocinársky kurz "Princípy rezu ovocných drevín" 4. marca 2017 v kancelárii MAS v Zdravotnom stredisku vo Varíne a vo farskej záhrade. Viac informácii nájdete v priloženom súbore.


 
 

V obci Strečno a v obci Belá boli otvorené denné stacionáre pre seniorov, ktorých služby môžu využívať aj občania obce VarínVytlačiť
 

Medzi nami je veľa ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a nedokážu si sami zabezpečiť uspokojenie základných životných potrieb. Túto pomoc im vo väčšine prípadov poskytujú najbližší rodinní príslušníci, ktorí z tohto dôvodu musia prerušiť pracovný pomer príp. obmedziť svoju zárobkovú činnosť a tým pádom sa tiež často ocitnú na hrane životného minima. Aj z tohto dôvodu sa zriaďujú denné stacionáre. Sú určené pre seniorov, ktorí žijú v domácnosti osamote a túžia po kontakte s ľuďmi alebo pre seniorov, ktorým príslušníci rodiny nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť a zároveň ich nechcú umiestniť do domova sociálnych služieb. Stacionár je vhodný aj pre občanov so zdravotným postihnutím od tretieho stupňa odkázanosti na sociálnu službu.

Nezisková organizácia Custodia Trenčín otvorila v obci Strečno DENNÝ STACIONÁR pre seniorov

a nezisková organizácia Diamont J&D otvorila v obci Belá DENNÝ STACIONÁR pre seniorov.

V týchto zariadeniach sa poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • stravovanie (zabezpečenie donášky obedov – hradí si klient sám)
  • pitný režim a občerstvenie sú zabezpečené na náklady n.o.
  • pracovná terapia
  • rozmanitá záujmová činnosť

Sociálne služby poskytujú bezplatne ambulantnou, teda dennou formou, čo znamená, že senior môže prísť do zariadenia od 06:00  hod. a odchádzať najneskôr o 17:00 hod.

Služby uvedených denných stacionárov pre seniorov môžu využívať aj občania našej obce.

Custodia, n.o., kontakt: Strečno - Martin Reguly, 0911 874 553

Diamant J&D, n.o., U Čajkov 526, 013 05 Belá, kontakt: Ján Mičic, 0918 367 223


 
 

Upozornenie pre poplatníkov nad 62 rokov, ktorí sú držiteľmi preukazov fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcomVytlačiť
 

UPOZORŇUJEME poplatníkov nad 62 rokov, ktorí sú fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a bol im vydaný preukaz fyzická osoba s ŤZP alebo fyzická osoba s ŤZP so sprievodcom, aby si do 15. marca uplatnili zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady predložením týchto preukazov. Obec na úseku poplatok za komunálne odpady, u väčšiny poplatníkov nad 62 rokov, ktorí sú fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, eviduje len preukazy občana s ŤZP alebo občana s ŤZP so sprievodcom, ktoré sa už v tomto čase nepoužívajú ako doklad na poskytovanie rôznych zliav. Zníženie alebo odpustenie poplatku si môžu uplatniť aj ostatní poplatníci do 15. marca a to predložením príslušných podkladov podľa platného nariadenia obce (VZN Obce Varín č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)


 
 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušiaVytlačiť
 

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. (www.varin.sk / VZN / Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 5/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Varín)


 
 

Obecná knižnica zatvorenáVytlačiť
 

Návštevníkom obecnej knižnice oznamujeme,

že v čase od 20. februára 2017 do 31. marca 2017

bude obecná knižnica z dôvodu rekonštrukcie kúrenia

 ZATVORENÁ.

Krúžková činnosť (klavír, gitara, akordeón, gitara, spev, flauta)

sa na toto obdobie presunie do budovy Centra voľného času na ulicu M. R. Štefánika (pri škole).

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

Harmonogram na rok 2017 - zber komunálnych odpadov v obci Varín Vytlačiť
 


 
 

Triedený zber v obci - informácia spoločnosti NATUR-PACK, a.sVytlačiť
 


 
 


1169778

Úvodná stránka